Výkladový siderodromofilní slovník DF ČD    pro SDF mobil:  
   Důsledně dodržovaná drážní dogmata 
   Náborový letáček nejmenovaného dopravce 
   Stručný brevíř úspěšného diskutéra   tón zprávy 
   Nožičky a závěr   vyzvánění 

 

Navštívit parní galerii Seznam sekcí  Výkladový siderodromofilní slovník  Následující sekce

 

 Siderodromofil  zarytý milovník železnice tento pojem zahrnuje širokou skupinu drážních nadšenců - od tzv. umírněných, kteří jsou ochotni uznat i jiný druh dopravy, po militantní jedince, kteří navrhují rozmetání demokracie a zavedení absolutistické drážní diktatury
 Modrá guma  zarytý obhájce drážních dogmat vnucující se analogie tohoto pojmu s proslulou gumou zelenou má své nesporné opodstatnění; jakkoliv by se zdálo, že modrogumník a siderodromofil jsou příbuzné druhy, pravý opak je pravdou - i když se i v této relaci uplatňuje taoistický princip cyklického přechodu jin - jang, takže jsou známy případy siderodromofilní modré gumy i modrogumního siderodromofila... skutečný modrogumník je zcela nepřístupný rozumné argumentaci, mele si to svoje a diskuse s ním je ztrátou času, takže z pohledu DF představuje prvek vesměs nežádoucí
 substrát  běžný cestující kořen tohoto pojmu lze hledat v postoji, který správný nádražník zaujímá k cestujícím: vážený zákazník, který nádražníka živí, se postupně v jeho očích stává obtížným hmyzem či něčím, co právě vyteklo z kanálu (budiž objektivně podotknuto, že zde popisované obrácení příčin a následků ve smyslu "tak kurva kdo je tu vlastně qůli komu" není jev pouze drážní - obdobným osobnostním přerodem v horké současnosti postupně prochází naprostá většina úředníků, zaměstnanců podniků služeb a bohužel i lékařů)
 režijka  průkazka drážního zaměstnance tato komodita má (především díky svým blahodárným účinkům na výši částek, které dotyčný zaměstnanec hradí při použití drážních služeb) obdivuhodný vliv na vývoj myšlení nádražníka v relaci k postoji substrátu - ať jde o zmíněné jízdné, či o jízdní řády a další drážní služby
 (karta) 
 Zajíc 
karta Z viditelný doklad neotřelého přístupu Českých Drah ke svým klientům, kteří si jeho prostřednictvím mohou dopřávat tzv. zákaznického jízdného, jehož kořeny lze patrně hledati v již legendárním (a pouze mírně modifikovaném) výroku profesora Zelí "nechci slevu zadarmo"; označení se vžilo poté, co leckterý kartychtivý zákazník během relativně krátké doby zjistil, že koupil zajíce v pytli
 MuN  Česká Třebová tato zkratka, jejíž rozvinutý tvar je třeba čísti jako Městečko u Nádraží, se stala nosnou substancí obrovské skupiny esencí a asociací, které v každém siderodromofilovi vyvolává porovnání rozsahu (jak významového, tak i prostého plošného) obydlené plochy této obce s plochou, které zabírá kolejivo a drážní stavby tamtéž
 MuŽKnL  Lysá nad Labem tuto zkratku, vytvořenou z obdobných pohnutek jako MuN, je třeba číst jako Městečko u Železniční Křižovatky nad Labem
 LuŽKvP  Lázně Bělohrad poslední zkratka z bohaté rodiny, uvedená v tomto slovníku, značí Lázně u Železniční Křižovatky v Pustině
(Laskavý čtenář zajisté chápe, že sortiment takto pojatých zkratek je prakticky nevyčerpatelný a že tento slovník není schopen všechny tvary - často reagující na ryze místní zvyklosti a pouze dočasně existující - postihnout)
 Šalingrad  Brno (místní úprava) módní, ale ne zcela jednoznačný termín vychází z kořenů proslulého hantecu, kterýžto nazývá tramvaj šalinou. V zájmu objektivity je však nutno uvést, že již v 80. letech minulého století se například v Mariánských Lázních běžně používalo označení šalin (v mužském rodě) pro tamní trolejbus; z tohoto úhlu pohledu je upozornění na možné místní úpravy plně na místě
 Štáfedlo  Cheb (novogermanismus) zajímavý novotvar, jehož původ byl delší dobu obestřen záhadou; teprve podrobnou analýzou, provedenou kolektivem siderodromofilních badatelů pod vedením P.T. Zeleného patra, byla zjištěna souvislost mezi příjezdem německy hovořícího substrátu do našeho milého státu a prvním drážním objektem na našem území, nesoucím výrazný nápis Stavědlo č. 1
 UP (též ÚP)  Úplná Prdel tento obhroublý, leč v podstatě laskavý eufemismus je používán pro obce (obecně siderodromofilně dopravny), které jsou z hlediska železniční (potažmo i jiné) dopravy naprosto nezajímavé
 GK (obecně xGK)  gumokol (obecně typu X) přibližovadlo, které pro pohyb vpřed nepoužívá kolo s okolkem a kolejnici (jak činí všechny rozumné systémy), ale jakési legrační gumové opryže, zhusta duté a plněné vzduchem; příliš obecný mateřský pojem bývá zpřesňován pomocí přívlastků, které se promítají do konečné podoby zkratky via již zmíněné X, které může nabývat nejrůznějších hodnot (např. IGK značí GK individuální čili osobní automobil, HGK hromadný čili bus, ŠGK značí šlapací čili jízdní kolo atd.

 

Seznam sekcí Předchozí sekce  Důsledně dodržovaná drážní dogmata  Následující sekce

 

Tato sekce obsahuje především soubor univerzálních argumentů (tzv. drážních dogmat), které někteří kompetentní pracovníci ČD používají jako reakce na návrhy a připomínky cestujících. Protože se jedná evidentně o jev přenášený kapénkovou nákazou a díky tomu mocně se rozšiřující, přibylo časem několik dalších podkapitol.

Původní drážní dogmata (základní sada, v závorce možné varianty)

Pravidla Modrého života

1. fyzikální vlastnosti vlaku:

2. cestující

3. režijka

4. průkazy na slevu

5. různé (česky medley)

Elektrizační dogmata

Štanclova dogmata

 

Seznam sekcí Předchozí sekce  Náborový letáček nejmenovaného dopravce  Následující sekce

 

Milý mladý příteli,

podnik, ve kterém jste se rozhodl pracovat, patří k nejmodernějším v republice. Veřejnosti je na první pohled zřejmá vysoká technická úroveň vlaků, které podle dokonale promyšleného jízdního řádu spojují velká centra i zapadlé vísky. Jen s námahou byste na kolejích našel železniční vůz starší než deset let, totéž platí o lokomotivách i o moderních ucelených jednotkách, které nám oprávněně závidí jak občané východoevropských zemí, tak i obyvatelé západních, méně vyspělých částí kontinentu. Téměř stoprocentní spolehlivost lokomotivního a vozového parku přivádí k zoufalství silniční i leteckou konkurenci, která marně zápasí s technickými poruchami, dopravními zácpami a nepřízní počasí a je tak spolu se silničně - betonářskou lobby ekonomicky nucena k nečestným mediálním útokům na železnici. Zatímco nezodpovědní řidiči hlučných, kouřících a poruchových autobusů riskují majetek i životy cestujících svou hazardní, nepřiměřeně rychlou jízdou po špatných silnicích, v našich takřka neslyšně se pohybujících, klimatizovaných vlacích mohou lidé pohodlně číst, pracovat, odpočívat nebo příjemně debatovat se spolucestujícími, zatímco se za okny míhá krajina rychlostí až 160 km/h. Přesto je díky tarifu obmyslně konstruovanému s využitím principů fuzzy logiky a doplněnému vějířem obchodních nabídek jízda vlakem snadno finančně dostupná i nejširším lidovým vrstvám.

Stejně jako vzorně uklizené, vonící vlaky jsou předmětem až nekritického obdivu obecenstva naše nádraží. Dobře udržované budovy, jejich vkusné fasády i čistotou zářící vnitřní výbava, to vše je naprostou samozřejmostí. Nádraží bývá ve městě nejen důležitým dopravním uzlem, ale také obchodním a společenským centrem, kde čile pulsuje pestrý život a často zde potkáte místní celebrity. Naproti tomu nepořádek, zbytečný hluk nebo nežádoucí osoby jsou tu neznámým pojmem. V prostorách stanic nenajdete jedinou obtěžující hernu s automaty ani pochybnou trafiku s prodejem časopisů, které by snad urážely mravnost a dobrý vkus. V hale nádraží si můžete bez obav dát schůzku i s dámou svého srdce, aniž by tím jakkoli utrpěla její či Vaše pověst.

Teď něco o tom, co na první pohled tak viditelné není. Veškeré technické zázemí železničního provozu plně odpovídá požadavkům třetího tisíciletí. Jízda vlaků je bezchybně řízena z moderních center, personál má neustále dokonalý přehled o pohybu vlaků, v práci pomáhá vysoce spolehlivá výpočetní technika. Starší typy zabezpečovacího zařízení byly již dávno dány na odpočinek a zdobí teď pouze železniční skanzeny a technická muzea. Pravidelné prohlídky lokomotiv a vozů bdělými profesionály ve špičkově vybavených diagnostických halách v podstatě vylučují možnost vzniku technické poruchy za jízdy vlaku. Stejně pečlivě se železničáři starají o koleje, po kterých vlaky jezdí. No řekněte sám, vzpomněl byste si, kdy jste naposledy viděl nerovný, blátivý nebo nedejbože zarostlý úsek tratě? Vidíte, vzpomínáte marně. Dobře organizovaná, z pohledu cestujícího téměř neviditelná péče o tratě je nedílnou součástí každodenní práce železničářů. Personál, se kterým veřejnost přichází do styku, je pečlivě vybírán z absolventů kvalitních středních i vysokých škol, průběžně vzděláván a plynule hovoří několika světovými jazyky. Už příslovečným se stalo vzorné oblečení a chování zaměstnanců ve stejnokroji.

I Vy osobně nástupem k železniční firmě získáte. Až si obléknete prestižní železničářskou uniformu, bude vedle Vás Pierce Brosnan v roli Jamese Bonda, navlečený do drahého smokingu vypadat jako uválený vandrák. Pravděpodobně si budete muset zvyknout na to, že budete neustále obletován ženami oslněnými Vaším důstojným vzezřením. Běžným se pro Vás stane kontakt se známými osobnostmi. Našimi vlaky rádi cestují diplomaté, sportovní a filmové hvězdy, magnáti světového obchodu, hlavy států, vysocí církevní hodnostáři, slavní vědci a umělci. Jsou známy i případy, kdy spěchající ředitelé automobilek a leteckých společností zvolili pro naléhavou služební cestu místo auta či letadla raději náš vlak.

Vašimi přímými nadřízenými v pracovním procesu budou příjemní, všestranně vzdělaní lidé nezpochybnitelných morálních kvalit, kteří dokonale rozumí jak své práci, tak činnosti kolektivů, které vedou. Vyšší vedení drah tvoří manažeři s nedostižnou odbornou erudicí, absolventi proslulých světových univerzit. Tyto muže a ženy se marně snaží přetáhnout do svých služeb největší evropské i zámořské firmy z oboru bankovnictví, obchodu a průmyslu.

Hmotné ohodnocení Vaší práce na železnici bude s úctou vnímáno přáteli a známými z Vašeho okolí. Už jako začínající zaměstnanec drah můžete snadno získat např. bezúročnou hypotéku na osmipokojovou vilu v žádané lokalitě. Budete také moci nechat bez povšimnutí nabídky laciné dovolené na Capri, za odpočinkem v luxusních hotelech budete cestovat na Seychely, do Tichomoří, Austrálie a Jižní Ameriky. Nezapomíná se ani na milovníky méně obvyklého aktivního odpočinku : můžete obdržet nemalý příspěvek na účast v Camel Trophy, v kursu přežití u zvláštních jednotek nebo na podmořskou expedici za bílým žralokem. V těchto případech Vám náš podnikový právník zdarma sestaví poslední vůli podle Vašich dispozic a na náklady podniku se uskuteční také případná repatriace Vašich ostatků, bude-li co repatriovat. Naši zaměstnanci, kteří u firmy pracují déle, už přemýšlejí dokonce o vzrušující dovolené na oběžné dráze kolem Země.

Vaše děti budou studovat na renomovaných zahraničních školách a manželka se bude moci po libosti věnovat buď dobročinnosti, péči o moderně vybavenou domácnost nebo práci čistě pro vlastní potěšení. Z vysokého životního standardu nebudete muset slevit ani po - u drah obvyklém - odchodu na odpočinek ve čtyřiceti letech věku.

Mladý příteli, vítejte na železnici!

 

Seznam sekcí Předchozí sekce  Stručný brevíř úspěšného diskutéra  Následující sekce

 

Zatímco běžný občan naivně a mylně předpokládá, že diskusní fóra vznikají proto, aby si účastníci tamo diskutující vyměnili zkušenosti a názory a tak přispěli k zlepšení stavu v oblastech, které jsou předmětem diskuse, zkušený diskutér z povolání ví, že hlavním smyslem diskuse je pokořit ostatní a prosadit své vlastní názory v plném souladu s heslem všichni jsou blbci, akorát já jsem prima bystroň. K tomuto skutečnému cíli slouží velké množství prostředků, jejichž účinnost se mnohonásobně zvyšuje v diskusích elektronických, neboť i v této oblasti lidské činnosti dokázala výpočetní technika posunout hranice možného.
Účastník DF, který nechce býti v diskusi záhy potřen, nechť věnuje laskavě pozornost následujícím odstavcům.

Finálním stavem, kterého chce každý diskutér dosáhnout, budiž diskuse se sebou samým o sobě samém. V této fázi již nezbyl na bitevním poli žádný soupeř a vítězi postačí udržovat kolbiště čisté a čerstvými hoblinami posypané; k tomu poslouží v naprosté většině případů jen občasné utroušení nějakého hlubokého moudra.

Zmiňovaný finální stav je bohužel stavem ideálním, ke kterému v praxi příliš často nedochází; obvykle se na kolbišti zdržuje nejméně jeden prudič, který vítěze zdržuje a neustále otravuje s nějakými vlastními názory. Přesto se doporučuje na účel vynaložené námahy nezapomínat a čas od času si diskusi se sebou o sobě procvičit. Ve standardních podmínkách to lze učinit dvěma způsoby. Při prvním, který lze označit ve shodě s klasickými poučkami jako metodu opakování - matka moudrosti, musí diskutér opakovaně omílat několik tvrzení, která nikoho nezajímají (v extrémním případě se lze dopracovat až k tvrzením naprosto nesmyslným, tzv. Blabušův syndrom). Při způsobu druhém, označovaném jako metoda schizofrenní, se diskutér rozmnoží dělením na skupinu o dvou i více členech, která zmíněná nezajímavá tvrzení omílá formou dia- či vícelogu (i tato varianta má svůj extrém, kdy se diskutér vydává za některé spoludiskutéry reálně existující, tzv. syndrom Mrdvaldův).

Běžná diskuse ovšem neponechává pro uplatnění dosud uvedených metod příliš mnoho prostoru, neboť většina spoludiskutérů disponuje vyšší inteligencí a podobné pokusy (jejichž pravou podstatu poměrně záhy odhalí i průměrně bystrý houpací kůň) tvrdě odsuzuje, čímž dotyčnému diskutérovi dosažení finálního stavu znemožní. Je proto nutno nasadit metody méně razantní, využívající zásad maskování a boje v terénu. V této oblasti se prosazuje především tzv. metoda dynamické denunciace (zkráceně DD metoda). Jádrem této metody je několik přesně definovaných kroků:

DD metoda je velice vhodná právě pro e-diskusní fóra na internetu, neboť i průměrně schopný jedinec dokáže pomocí html tagů a funkcí Copy a Paste vytvářet fantastické kompilace, které vypadají naprosto autenticky a jejichž sofistikovanou prolhanost lze jen těžko odhalit - zvláště na rozsáhlých diskusních fórech se stovkami příspěvků denně, v nichž se ostatní spoludiskutéři obtížněji orientují.

I z tohoto stručného přehledu je zřejmé, že úspěchu lze dosáhnout pouze tehdy, dodržíme-li při tvorbě příspěvku jistá základní pravidla - nejen ve fázi kompilování potřebné citace (tzv. nahrávka neboli pass), ale především ve fázi přípravy své vlastní reakce (tzv. temovák neboli smash). Základní pravidla budiž uvedena a stručně popsána:

V každém případě ale musí náš příspěvek v takto pojaté a cílené diskusi splňovat hlavní a základní kritérium:
Nesmí obsahovat byť i jen náznak použitelné myšlenky!!!

 

Seznam sekcí Předchozí sekce  Nožičky a závěr  Navštívit parní galerii

 

Pokud tato stránka alespoň částečně ukojila čtenářovu touhu po vzdělání, je vše v ólrajtu; pokud čtenář naopak nabyl dojmu, že jsou to pěkné broskvoviny, nechť si tento dojem ponechá - řečeno s Cimrmanem může nesouhlasit, může i protestovat, ale to je asi tak všechno, co může dělat...

Pokud máte pocit, že této stránce něco chybí, víte co a ten pocit je opravdu silný, ventilujte své názory v obecné debatě diskusního fóra ČD, které naleznete na oficiálních stránkách ČD. Rada starších siderodromofilních diskutérů podnět posoudí a rozhodne o případném zařazení. Mně osobně nepište, jsem v této věci jen pouhým katanem - vykonavatelem...:-)

S láskou (pochopitelně prudce siderodromofilní) G.R.